music

Sonic Pi
Sonic Pi Installation on Ubuntu
Sonic Pi sudo add-apt-repository ppa:sonic-pi/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install sonic-pi